Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Privacy & cookie policy

Disclaimer

Deze website www.mijnzoo.be (“Website”) is eigendom van en wordt beheerd door de VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26 (“KMDA”).

De KMDA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op de Website opgenomen worden.

Indien op de Website links gelegd worden naar andere websites, dan kan de KMDA onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan, aangezien de KMDA niet over het controlerecht beschikt voor deze websites.

Privacy- en cookiepolicy

Deze privacy- en cookiepolicy (“Policy”) bevat essentiële informatie over hoe persoonsgegevens verwerkt zullen worden en het gebruik van cookies op de Website. Deze Policy is van toepassing op alle Websites, locaties, vestigingen, applicaties en andere diensten die in beheer zijn van de KMDA.

Deze Policy doet geen afbreuk aan, en dient samen gelezen te worden met alle andere voorwaarden die steeds voor u beschikbaar worden gesteld (vb. abonnementsvoorwaarden, algemene voorwaarden, fotografievoorwaarden, edm.).

Gelet op het belang van deze Policy raadt KMDA sterk aan deze zeer aandachtig door te nemen. Door gebruik te maken van de Website verklaart u deze Policy te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. Door persoonsgegevens te verstrekken op de Website en het gebruik van de op de Website vermelde persoonsgegevens, gaat u akkoord met de verwerking van deze gegevens zoals opgenomen in deze Policy.
 

Gegevensbeschermingswetgeving

De KMDA zal alle gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is, zowel nationaal, Europees als internationaal naleven voor alle ontvangen Persoonsgegevens.

Als Persoonsgegevens worden gezien “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van een identificator (naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor fysiek, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon)” (“Persoonsgegevens”).

Deze Verklaring heeft geen betrekking op de gegevens die u via gelinkte websites doorgeeft. Indien de KMDA een link maakt naar een andere website, dient de Privacy- & Cookieverklaring van de betrokken website geconsulteerd te worden om na te gaan wat er met de gegevens Persoonsgegevens gebeurt. 
 

Doeleinden

De KMDA gaat alle Persoonsgegevens verwerken die u zelf doorgeeft, en voor volgende doeleinden gebruiken: 

 • Het verwerken van gegevens voor uw aankopen en het bezorgen van aangekochte producten (vb. toegangstickets, abonnementen, edm.);
 • Het verwerken van uw inschrijving (vb. inschrijvingsformulier, wedstrijdformulier);
 • Het beantwoorden van uw vraag (vb. reservatieformulier, contactformulier, wedstrijden, aanvraagformulier);
 • Het beantwoorden van uw sollicitatie (vb. sollicitatieformulier);
 • Het bijhouden van de nodige persoonlijke en medische gegevens bij een bezoek aan een EHBOpost;
 • Het aanmaken van een profiel voor aankopen op de Website;
 • Het beantwoorden van de email die u stuurt naar de emailadressen opgenomen op de Website;
 • Het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de Website (cookies).

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen uw Persoonsgegevens verwerkt worden voor:

 • Het verwerken van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief;
 • Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties;
 • Het uitnodigen voor onze evenementen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, via de uitschrijflink in de nieuwsbrief of via contactopname met de KMDA.

U bent niet verplicht uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Informatie- en marketingmails

KMDA kan naar de opgegeven Persoonsgegevens online en offline informatieve- en marketingcommunicaties sturen.

Informatieve communicaties hebben de bedoeling om u op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of andere praktische informatie. Dit kunnen veranderingen zijn omtrent een evenement, parkeermogelijkheden, prijsaanpassingen, praktische informatie, edm.

Marketingcommunicaties hebben de bedoeling om u op de hoogte te brengen van commerciële boodschappen, kortingen, uitnodigingen voor evenementen, edm.

U kan te allen tijde uw toestemming intrekken voor marketingcommunicaties door zich uit te schrijven via de nieuwsbrief of door te mailen naar privacy@kmda.org. De KMDA zal rekening houden met de intrekking van de toestemming vanaf het moment dat deze toestemming werd ontvangen.

KMDA kan u steeds contacteren/uitnodigen, als er soortgelijke evenementen worden georganiseerd waarop u reeds aanwezig was.

Camera’s en beeldmateriaal

Voor ieders veiligheid zijn er in alle vestigingen van de KMDA beveiligingscamera’s aangebracht. Deze camera’s worden steeds aangegeven met de wettelijk voorziene pictogrammen. Als u hierover vragen hebt, kan u steeds contact opnemen via camera@kmda.org.

Tijdens bezoeken en/of evenementen die plaatsvinden in een vestiging van de KMDA, is het mogelijk dat er fotografen aanwezig zijn en er beeldmateriaal (foto’s, video, edm.) gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal is gemaakt tijdens reguliere openingstijden en voorstellingen. Bezwaren tegen het gebruik van bepaalde foto’s of videobeelden kunnen ingediend worden via privacy@kmda.org met een zo goed mogelijke beschrijving van de desbetreffende beelden en waar deze gepubliceerd zijn. De KMDA zal zo snel als mogelijk het nodige doen, na ontvangst van de intrekking of het bezwaar.

De genomen foto’s worden bewaard bij de KMDA of bij de verwerkers die de KMDA inschakelt voor het nemen van deze foto’s.

Doorgifte van persoonsgegevens

De KMDA zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derde partijen, derde landen of internationale organisaties, tenzij hiervoor een rechtsgrond voorzien is (vb. betalingsplatform).

De verstrekte Persoonsgegevens worden enkel door de KMDA en de betrokken promotor verwerkt in het kader van de organisatie van evenementen of de sponsoring ervan. Met de promotor zullen slechts beperkte persoonsgegevens gedeeld worden, zijnde voornaam, familienaam en e-mailadres. Deze Persoonsgegevens zullen enkel op vraag van de promotor worden doorgestuurd.

De KMDA is niet aansprakelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens door de betrokken promotor, maar zal hieraan strikte organisatorische- en technische voorwaarden opleggen. Voor de verdere verwerking van de Persoonsgegevens door de promotor, verwijzen we naar de algemene voorwaarden van deze.

In geval van promotionele acties en kortingen (vb.: bedrijfskortingen, werknemerskortingen, edm.) is het mogelijk dat Persoonsgegevens met de organisator (vb. werkgever) in het kader van identificatie gedeeld worden. Deze Persoonsgegevens zullen enkel op vraag van de organisator en na risico evaluatie van de KMDA worden doorgestuurd en beperkt worden.

Bij een herstructurering of overdracht van activiteiten van de KMDA, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten herstructureert, overdraagt, staakt of indien de KMDA failliet gaat, kan dit betekenen dat uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden wordt overgedragen. Het kan voorkomen dat de KMDA uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel, of om te voldoen aan wet- of regelgeving, dient te onthullen. De KMDA zal in alle gevallen in redelijkheid pogen om u hiervan op voorhand te informeren, tenzij onderhevig aan de wettelijke beperkingen, dit niet toegelaten is.

Duur van de verwerking

De KMDA zal Persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de KMDA en u. Voor specifieke bewaartermijnen verwijst de KMDA naar de abonnementsvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het cookiebeleid opgenomen op de Website. 

Beveiliging van Persoonsgegevens

KMDA neemt organisatorische en technische maatregelen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van Persoonsgegevens. 
KMDA kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Persoonsgegevens. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, alsook om de toegang tot uw login en code te voorkomen. 

Voor een goede dienstverlening zorgt de KMDA dat zijn/haar werknemers toegang hebben tot Persoonsgegevens. Hiervoor wordt een gelijkaardig niveau van bescherming gegarandeerd. 

Uitoefening data subjecten

U heeft steeds het recht om uw data subject rechten uit te oefenen. Deze rechten kunnen inhouden de consultatie van uw Persoonsgegevens, het verbeteren, beperken, aanvullen of verwijderen ervan. Voor het uitoefenen van uw rechten kan u steeds contact opnemen met de KDMA via privacy@kmda.org

Elke natuurlijke persoon heeft steeds de mogelijkheid om zich uit te schrijven bij elke marketingmailing, dit zonder motivering.

Als u een klacht wil indienen wegens de schending van uw Persoonsgegevens, kan u zich steeds richten naar de Data Protection Officer van de KMDA via dpo@kmda.org of naar de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u bij het uitoefenen van uw rechten of bij het indienen van een klacht, steeds vragen om u adequaat te identificeren. 
 

Cookies

De KMDA maakt gebruik van cookies op deze Website. Een cookie is “een eenvoudig klein bestand dat door de server van een website in de browser van uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt”. (“Cookies”). De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website naar onze servers teruggestuurd worden en gelezen worden door ons.

Er is een onderscheid tussen functionele, voorkeur, analytische/statische en trackingcookies:

 • Functionele cookies: zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Het enige doel van deze cookies is om de website te laten draaien en communicatie door te geven.
 • Voorkeurcookies: zijn cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, maar wenselijk om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Analytische/statistische cookies: zijn cookies die inzicht verschaffen in het gebruik van de website.
 • Trackingcookies: zijn marketingcookies waarmee het surfgedrag van bezoekers wordt gevolgd. Op deze manier kunnen berichten en advertenties aansluiten bij recente zoekopdrachten en bezochte websites.

Bij het eerste bezoek aan de Website, wordt u gevraagd om onze Cookies al dan niet te aanvaarden. Het is mogelijk om de installatie van de cookies te weigeren bij het eerste gebruik van de Website door op het aangeboden popup scherm te kiezen voor “niet akkoord”.

Het is steeds mogelijk om de instellingen omtrent Cookies aan te passen, of Cookies uit te schakelen of te verwijderen. Het is mogelijk dat door Cookies uit te schakelen, bepaalde functionaliteiten niet langer werken. Wil u de instellingen toch aanpassen? Dan kan u hier de instructies voor de verschillende browsers terugvinden:

Overzicht cookies

De KMDA maakt gebruik van functionele cookies om ervoor te zorgen dat alle websitefuncties ingeschakeld zijn. Deze Cookies worden zonder uw toestemming ingeschakeld omdat ze de werking van de Website beïnvloeden.

Volgende functionele cookies worden gebruikt:

Volgende analytische/statistische cookies worden gebruikt:

Volgende trackingcookies worden gebruikt:

Wijzigingen in deze Policy

Als er wijzigingen worden aangebracht in onze privacy- en cookiepolicy worden deze gepubliceerd op deze website. Bekijkt u regelmatig deze Policy, vooral voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Deze Policy is voor het laatst herzien in juli 2021.

Andere voorwaarden

Op de aankoop van onze toegangstickets en online tickets zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Op de aankoop van een abonnement zijn onze abonnementsvoorwaarden van toepassing.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de wijze van informatieverstrekking op deze site hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kmda.org